Bel ons! +32 3 322 63 33

 • Onze andere websites

Andere sites

Algemene Voorwaarden

Deze shop van wordt verzorgd door Vanimco BVBA.

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te sluiten verkoopovereenkomsten. Regelingen opgenomen in algemene voorwaarden van medecontractanten zijn, voorzover afwijkend van de onderhavige voorwaarden, slechts voor ons bindend indien door ons schriftelijk geaccepteerd.
 2. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze geacht worden bekend te zijn.
 3. Het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding in van de algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 2  - Aannemen van bestellingen

Vanimco BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Het ingeven van een 'bestelling' via de webshop leidt op zich nog niet tot een bindende overeenkomst. De klant zal eerst nog een bevestiging gevraagd worden van deze gegevens. Een opdracht komt tot stand nadat deze door Vanimco BVBA werd bevestigd. Vanimco BVBA behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren.

ARTIKEL 3  - Prijs

De uiteindelijke prijs hangt af van de bestelde hoeveelheid. Nadat de klant de gewenste hoeveelheden heeft meegedeeld, krijgt de klant een gedetailleerde offerte op maat. De prijzen zijn steeds exclusief BTW. De prijzen zijn gegarandeerd behoudens eventuele tussentijdse wettelijke maatregelen en/of wijzigingen in het BTW-tarief. Voor de gevolgen van zetfouten, afwijkingen in afbeeldingen en verandering in ontwerp op de website, in de catalogus of in andere publicaties kan Vanimco BVBA geen aansprakelijkheid aanvaarden.

ARTIKEL 4  - Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt de levering zo spoedig mogelijk plaats, waarbij wij het recht hebben in gedeelten te leveren. Vanaf een bedrag van 350 € wordt franco geleverd. Tot dit bedrag geldt een administratie- en leveringskost van 15 € excl.btw.
 2. In geval van overschrijding van een door ons opgegeven levertermijn, anders dan door overmacht, hebben wij het recht binnen een periode van 10 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven dienaangaande van de klant van de koper alsnog te leveren. Na verloop van bedoelde 10 dagen heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
 3. Goederen worden vervoerd op risico van de koper.

ARTIKEL 5  - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen blijven ons eigendom totdat de koper de op deze goederen betrekking hebbende factuur integraal heeft voldaan.
 2. Door ons geleverde goederen worden door de koper aan ons in zekerheid overgedragen, terstond nadat hij de eigendom hiervan heeft verworven, tot zekerheid voor de voldoening van al zijn betalingsverplichtingen. Koper is verplicht op eerste verzoek daartoe mee te werken aan nadere handelingen, welke in het kader van deze zekerheidsoverdracht vereist mocht zijn.

ARTIKEL 6  - Betaling

 1. Betaling vindt zonder korting plaats contant bij levering. In geval van niet tijdige betaling is koper, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim en een rente verschuldigd van 1 % per maand of een gedeelte van een maand.
 2. Betaling wordt geacht plaats te hebben gevonden en te zijn voltooid zodra het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven of in speciën werd overgedragen.
 3. In geval van verzuim komen alle incassokosten – gerechtelijke en buitengerechtelijke – voor rekening van koper, waarbij ter zake van buitengerechtelijke incassokosten minimaal 15 % van het openstaand bedrag is verschuldigd, met een minimum van  111,55 €, onverminderd het recht de werkelijke kosten aan koper in rekening te brengen.

ARTIKEL 7  - Klachten

 1. Klachten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden ingediend en vóór het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 2. Geringe afwijkingen kunnen geen grond opleveren voor klacht. Indien een klacht door ons wordt geaccepteerd, hebben wij de plicht om naar keuze, hetzij de overeenkomst geheel/gedeeltelijk te ontbinden en koper overeenkomstig te crediteren, hetzij de goederen te vervangen, hetzij koper een redelijke korting over de gereclameerde goederen te geven. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige gevolgschade.
 3. Het instellen van een klacht geeft koper niet het recht enige betaling op te schorten.

ARTIKEL  8 Garantie

Alle producten worden geleverd met de garantie van de fabrikant. Deze garantie is geldig vanaf de datum van uw factuur.

ARTIKEL 9  - Compensatie

Koper is niet gerechtigd enige vordering, welke hij jegens ons pretendeert, te compenseren met zijn betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 10  - Overmacht

 1. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd te onze keuze de levering overeenkomstig op te schorten ofwel de overeenkomst geheel/gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend, verstaan : oorlog, mobilisatie, oproer, werkstakingen of uitsluitingen, brand, ongeval of ziekte, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, overheidsmaatregelen, alsmede meer algemeen elke omstandigheid van welke aard dan ook, die buiten onze macht ligt en de uitvoering van de overeenkomst nadelig danwel onmogelijk maakt, welke omstandigheid zich in ons eigen bedrijf danwel in enig ander bedrijf manifesteert.

ARTIKEL 11  - Geschillenregeling

 1. Alle geschillen betrekking hebbend op een offerte of overeenkomst zullen uitsluitend voor de bevoegde Rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt, tenzij wij verkiezen het geschil voor te leggen aan de Rechter in de woonplaats van de koper.
 2. Op alle overeenkomsten en/of offertes is Belgisch recht van toepassing.

Winkelwagen

 x 

Contact

Ambachtsstraat 30
B-2390 Malle
T. +32 3 322 63 33
F. +32 3 322 63 22
info@giftsandgadgets.be